Często zadawane pytania dotyczące programu1. Kto może założyć konto w portalu Chronimy Dzieci?

Konto powinna założyć osoba odpowiedzialna za weryfikację i utrzymanie spełniania standardów w placówce. Może to być np. dyrektor, psycholog, pedagog lub inna wyznaczona przez dyrektora placówki osoba, będąca pracownikiem placówki.

2. Ile kont może posiadać placówka?

Każda placówka może mieć tylko jedno konto. Jeśli placówka posiada więcej niż jedno konto, administrator zastrzega sobie prawo do usuwania pozostałych bez podawania przyczyny.

3. Czy rodzić również może założyć konto?

Nie, rodzic nie może założyć konta placówki w portalu www.chronimydzieci.pl O tym, kto możezałożyć konto placówki, przeczytasz w odpowiedzi na pytanie nr 2.

4. Do kiedy najpóźniej mogę założyć konto na portalu?

Nie ma ograniczeń czasowych związanych z terminem założenia konta w portalu. Jednak im szybciej nastąpi rejestracja, tym wcześniej będzie można skorzystać z oferty dostępnej dla placówek zarejestrowanych.

5. Czy jest ograniczenie czasowe od momentu założenia konta a złożeniem wniosku o certyfikat Chronimy Dzieci?

Nie ma ograniczenia czasowego. Każda placówka samodzielnie decyduje o czasie wdrożenia standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz o terminie wystąpienia z wniosek o przyznanie certyfikatu.

6. Jak założyć konto na portalu?

Aby założyć konto, użytkownik portalu powinien wybrać opcję Zaloguj, widoczną w menu, kliknąć przycisk Załóż konto i dokładnie wypełnić formularz.


7. Zarejestrowałam/zarejestrowałem placówkę, ale nie otrzymałam e-mail’a z potwierdzeniem tego faktu.

Po kliknięciu przycisku załóż konto, widocznego pod formularzem rejestracyjnym, konto jest już założone, placówka zarejestrowana w programie, a użytkownik - automatycznie zalogowany.

8. Placówka znajduje się na niepoprawnym miejscu na mapie.

Jeżeli placówka znajduje się w niepoprawnym miejscu na mapie, użytkownik powinien zalogować się na indywidualne konto placówki. Po zalogowaniu, należy kliknąć w pozycję Konto widoczną w menu strony, wybrać Profil, a następnie przesunąć we właściwe miejsce pinezkę wskazującą położenie placówki na mapie. Po przesunięciu pinezki należy zapisać zmiany, klikając przycisk Zapisz, który jest widoczny pod formularzem.

9. Zarejestrowałam placówkę, ale nie widać jej na mapie.

Mogą być dwie przyczyny takiej sytuacji.

Jedną z przyczyn jest niepoprawny adres, podany w momencie rejestracji (np. błąd w nazwie ulicy lub miejscowości). Jeśli w formularzu wpisano błędne dane adresowe, po zalogowaniu należy należy kliknąć w zakładkę Konto (widoczną w lewym górnym rogu), wybrać Profil, nastepnie opcję Edytuj (widoczną pod formularzem danych) i poprawić dane adresowe. Po wykonaniu tych czynności należy zapisać zmiany, klikając przycisk Zapisz, widoczny pod formularzem.

Drugą przyczyną jest niepoprawne położenie placówki na mapie. W tej sytuacji należy postąpić zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.

10. O czym powinna pamiętać placówka, tworząc dokument Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem?

Chcąc zapobiegać krzywdzeniu dzieci, warto uregulować te obszary funkcjonowania placówki, które wiążą się z możliwością naruszenia praw dziecka: od podstawowych zasad bezpieczeństwa i wsparcia po interwencję w sytuacjach zagrażających życiu, zdrowiu i dobrostanowi dzieci. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem może więc składać się z wielu rozdziałów regulujących te obszary, których uporządkowanie wydaje się być niezbędne, aby lepiej chronić dzieci. Są jednak takie zapisy, które muszą znaleźć się w dokumencie obligatoryjnie. Są to:
  • Procedury zgłaszania podejrzeń oraz podejmowania interwencji, które określają, jakie działania należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony osób obcych, członków rodziny, personelu placówki lub rówieśników
  • Zasady ochrony danych osobowych dziecka, które określają sposób ich przechowywania i udostępniania informacji o dziecku oraz zasady ochrony wizerunku dziecka, które określają sposób jego utrwalania i przechowywania
  • Zasady dostępu dzieci do internetu oraz ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami w internecie
  • Zasady bezpiecznych relacji pomiędzy personelem placówki a dziećmi, które określają, jakie zachowania są niedozwolone w kontakcie z dzieckiem
Z Polityką powinni być zapoznani pracownicy placówki, rodzice oraz dzieci (jeśli wiek i możliwości rozwojowe dzieci na to pozwalają). Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem powinna być łatwo dostępna dla wszystkich członków personelu placówki, a jej zasady powinny obowiązywać pracowników, wolontariuszy, praktykantów i stażystów.

Warto zadbać o to, aby był to dokument czytelny pod kątem treści i struktury oraz aby zapisy w nim zawarte stanowiły konkretne wskazówki, co robić w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego dobra.

11. Czy dokument Polityki ochrony dzieci powinien wejść w życie przed certyfikacją?

Tak. Dokument powinien zostać wdrożony jeszcze przed certyfikacją. Ważne jest, aby zapoznali się z nim i podpisali go wszyscy członkowie personelu – zarówno pracownicy, jak również praktykanci, stażyści, wolontariusze.

12. Gdzie muszę przesłać ustanowiony w placówce dokument Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem?

Dokument Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem jest weryfikowany w momencie składania przez placówkę wniosku o przyznanie certyfikatu Chronimy Dzieci – stanowi jego obligatoryjną część. Nie ma potrzeby wysyłania go wcześniej.

Dokument przesyłany jest z konta placówki wyłącznie za pośrednictwem portalu Chronimy Dzieci.

13. Czy placówka, która chce ubiegać się o przyznanie certyfikatu Chronimy Dzieci, musi obowiązkowo uczestniczyć w szkoleniach organizowanych w ramach programu/korzystać z przygotowanej przez Fundację Dzieci Niczyje oferty edukacyjnej?

Nie. Każda placówka samodzielnie podejmuje decyzję, czy i z oferty jakiej organizacji lub instytucji skorzysta.

14. Co muszę zrobić, aby złożyć wniosek o certyfikat?

Aby złożyć wniosek o certyfikat, należy zrealizować wszystkie działania określone w standardach ochrony dzieci przed krzywdzeniem – są one wymienione w zakładce Standardy. Gdy placówka spełni wszystkie standardy, użytkownik portalu powinien wypełnić ankietę, która znajduje się w zakładce Konto i widoczna jest po kliknięciu w opcję Ankieta (zakładka Konto widoczna jest po zalogowaniu). Po wypełnieniu ankiety należy kliknąć w przycisk Sprawdź wynik. Jeżeli wyniki ankiety jest pozytywny (standardy zostały spełnione w 100%), pojawi się informacja “Gratulacje, standardy zostały spełnione. Złóż wniosek”. Informujemy, że do każdego wniosku obowiązkowo musi być dołączony zeskanowany do formatu PDF dokument Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem, ustanowiony w placówce. Dokument powinien zawierać podpisy: osoby reprezentującej placówkę oraz przedstawiciela rodziców.

15. Dlaczego wniosek o certyfikat, mimo spełnienia wszystkich standardów, został odrzucony?

W takiej sytuacji odrzucenie wnioski spowodowane jest uwagami dotyczącymi zapisów w dokumencie Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Placówka, której wniosek zostanie odrzucony, otrzyma informacje zwrotne oraz wskazówki, co należy poprawić w dokumencie. Po naniesieniu niezbędnych poprawek placówka może ponownie ubiegać się o przyznanie certyfikatu Chronimy Dzieci.

16. Na certyfikacie Chronimy Dzieci pobranym ze strony są błędy w danych placówki.

Dane widoczne na certyfikacie pobrany ze strony są pobierane automatycznie z profilu placówki. Można je skorygować klikając w zakładkę Konto – Profil (patrz odpowiedź na pytanie nr 9), a następnie ponownie pobrać certyfikat (bez konieczności ponownego złożenia wniosku).

17. Jakiś czas temu korzystałam z Państwa szkoleń i zarejestrowałam konto na stronie edukacja.fdn.pl. W jaki sposób mogę teraz skorzystać ze szkoleń oferowanych w ramach programu Chronimy Dzieci?

Informacje o aktualnie realizowanych szkoleniach, a także o dostępnej ofercie edukacyjnej dostępne są na platformie edukacyjnej Fundacji Dzieci Niczyje, dostępnej pod adresem www.edukacja.fdn.pl

18. Chciałabym zapisać się na jedno ze szkoleń oferowanych w ramach programu Chronimy Dzieci, ale platforma edukacyjna nie działa/dane do logowania są niepoprawne.

W sprawach dotyczących zapisów na szkolenia i funkcjonowania platformy edukacyjnej www.edukacja.fdn.pl prosimy o kontakt z Działem Edukacji FDN, pod adresem: pomoc.edukacja@fdn.pl.


Często zadawane pytania techniczne


1. Próbuję zarejestrować placówkę wchodzącą w skład zespołu szkół/zespołu szkolno- przedszkolnego, ale adres e-mail został już wykorzystany przy rejestracji.

Adres przypisany do placówki musi być unikatowy. Sugerujemy, aby zarejestrować oddzielnie każdą placówkę wchodzącą w skład zespołu, co w przyszłości pozwoli na uzyskanie certyfikatu przez każdą z placówek. Niezależnie od zarejestrowania każdej placówki osobno, część działań (np. ustanowiona w placówce Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem) mogą być wspólne.

2. Podczas rejestracji pokazuje się komunikat, że e-mail jest już zajęty.

To oznacza, że konto zostało już utworzone (być może przez inną osobę z placówki). W przypadku posiadania dostępu do e-maila wskazanego przy rejestracji placówki oraz braku informacji na temat brzmienia hasła dostępu, można skorzystać z funkcji Nie pamiętam hasła, widocznej na formularzu logowania. Na podany przy rejestracji adres e-mail wysyłana jest instrukcja ze wskazówkami, co zrobić, aby odzyskać hasło.

3. Nie pamiętam hasła do logowania.

Należy skorzystać z funkcji Nie pamiętam hasła, widocznej na formularzu logowania. Na podany przy rejestracji adres e-mail wysyłana jest instrukcja ze wskazówkami, co zrobić, aby odzyskać hasło.

4. W jaki sposób przesłać dokument Polityki Ochrony Dzieci?

Szczegółowa instrukcja przesłania dokumentu Polityki (w tym także sposób konwertowania pliku w formacie JPG do pliku w formacie PDF) dostępna jest w portalu użytkownika, po uzyskaniu komunikatu: “Gratulacje, standardy zostały spełnione. Złóż wniosek”.

5. W jaki sposób przesłać dokumenty inne niż Polityka Ochrona Dzieci?

Aby złożyć wniosek o przyznanie certyfikatu, nie przewiduje się przesyłania innych niż Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem dokumentów.

6. Wysłałam(em) niekompletny dokument PDF. Jak przeslać go ponownie?

Należy ponownie wypełnić ankietę i przesłać poprawny, kompletny dokument. Poprzedni wniosek zostanie odrzucony.

7. Jak skorygować błąd popełniony w adresie e-mail podczas rejestracji?

Po zalogowaniu należy należy kliknąć w zakładkę Konto, wybrać Profil, nastepnie opcję Edytuj (widoczną pod formularzem danych) i poprawić adres e-mail. Po wykonaniu tych czynności należy zapisać zmiany, klikając przycisk Zapisz, widoczny pod formularzem.


8. Zmiany kadrowe. Jak przekazać konto kolejnej osobie odpowiedzialnej za realizację programu w placówce?

Należy podstępować tak samo, jak precyzuje odpowiedź do poprzedniego pytania. Naturalnie, zmiany musi dokonować osoba, która aktualnie posiada dostęp do konta i zaktualizuje adres e-mail na nowy.

9. Jak usunąć konto?

Po zalogowaniu należy należy kliknąć w zakładkę Konto, wybrać Profil, nastepnie opcję Usuń konto. Po zatwierdzeniu decyzji użytkownik zostaje wylogowany a konto placówki usunięte.

Jeśli wśród powyżych nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie, możesz użyć formularza kontaktowego.

Organizator
Partnerzy